Yenilikçi bir dünya için Sosyal Bilimler Enstitüsü...
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

İç Kontrol

22/12/2015 13:18:56 - 24/12/2015 13:18:56 - 2966 Okunma

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Standart 1 - Etik Değerler ve Dürüstlük

SBE Kamu Hizmeti Standartları

Ek-1 Yönetmelik

KLÜ Etik Değer ve Dürüstlük İlkeleri

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Standart 2 - Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

SBE Misyon ve Vizyon

SBE Teşkilat Şeması

SBE Personel Listesi

SBE Görev Tanımları       

SBE Hassas Görevler Listesi

    SBE Hassas Görev Raporu

SBE Görev Dağılımları

 

SBE İş Akış Şemaları

 

Öğrenci İşleri-1

 

Öğrenci İşleri-2

 

Ders Görevlendirme

 

Ek Ders Formlarının Hazırlanması

 

Enstitü Sekreterliği

 

Yazı İşleri

 

EYK Üye Seçimi

 

Satın Alma

 

Mali İşler (Genel)

 

Telefon Faturaları Ödeme

 

Dayanıklı Taşınır Zimmet

 

Taşınır Mal Depolama

 

Taşınır Mal Giriş-Çıkış

 

Taşınır Mal Kayıt Kontrol

 

Taşınır Mal Sayım

 

İdari İşler

 

Personel İzin

 

İşe Başlama ve Ayrılma

Standart 3 - Personelin Yeterliliği ve Performansı

Performans Değerlendirme Formu

KLÜ İdari Personel Performans Değ. Kriterleri Uygulama Usul ve Esasları

Standart 4 - Yetki Devri

Yetki Devri Formu

2 - RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

Standart 5 - Planlama ve Programlama

SBE Performans Hedefleri Tablosu (Eylem Planı)

SBE Yıllık İş Planı

Standart 6 - Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

SBE Risk Analiz Tablosu

SBE Risk Değerlendirme Tablosu

SBE Risk Profil Tablosu

3 - KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

Standart 7 - Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

SBE Risk Önleme Eylem Planı

Standart 8 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

SBE Prosedür Listesi

Standart 9 - Hiyerarşik Kontroller

Kontrol Formu

Standart 10 - Faaliyetlerin Sürekliliği

Faaliyetlerin Sürekliliği

Standart 11 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Bilgi Sistemleri Kontrolleri

 

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Düzenleme Kılavuzu

  Harcama Yönetim Sistemi Taşınır Uygulama Kılavuzu

 

Maaş Bilgi Girişi Ekranı Uygulama Kılavuzu

 

Sosyal Hak Yardım Ödemeleri Kılavuzu

 

KLÜ Evrak Kayıt Programı Kullanım Kılavuzu

 

KLÜ Lisansüstü Öğretim Başvuru Programı(KLUBSİS) Kullanım Kılavuzu

Kırklareli Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi

4 - BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

Standart 13 - Bilgi ve İletişim

Bilgi ve İletişim

Standart 14 - Raporlama

SBE 2014 Faaliyet Raporu

Standart 15 - Kayıt ve Dosyalama Sistemi

SBE Kayıt ve Dosyalama Sistemi

Standart 16 - Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5 - İZLEME STANDARTLARI

Standart 17 - İç Kontrolün Değerlendirilmesi

Çalışan Öneri Formu

İç Kontrol İzleme Formu

Memnuniyet Anket Formu

Şikâyet Formu

Standart 18 - İç Denetim

KLÜ İç Kontrol Eylem Planı

6- PROSEDÜRLER

SBE

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.